చిత్తూరు, కడప జిల్లాల
చెరుకు రైతులకు అండగా చెయ్యి కలిపిన జనసేన నాయకులు…..
కష్టం వస్తే మాకు కళ్యాణ్ బాబే గుర్తొస్తాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *