మోరి పొడు లో జనసైనికుడు రుద్ర రమేష్ గారి ఇల్లు ప్రమాదవశాత్తు అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో వారి ఇల్లు నిర్మాణం నిమిత్తం జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు ,జనసైనికులు కలిసి 200000(రెండు లక్షలు) రూపాయలు , గెడ్డం మహ లక్ష్మి ప్రసాద్ గారు 25,000 రూపాయలు తూర్పు గోదావరి జిల్లా జనసేన అధ్యక్షుల శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారి చేతుల మీద రుద్ర రమేష్ కగారికి ఈరోజు అందించడం జరిగింది. అలాగే జనసేన పార్టీ వారు ఏర్పాటు చేసిన 25,000 రూపాయలు రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ కార్యదర్శి శ్రీమతి గంటా స్వరూప గారి చేతుల మీద మద్దాల అమ్మాజి గారికి అందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జీలు పితాని బాలకృష్ణ గారు,పొలిశెట్టి చంద్రశేఖర్ గారు నూతనంగా రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ జాయింట్ సెక్రటరీ లుగా నియమితులైన దిరిశాల బాలాజీ గారు,తాడి మోహన్ గారు మరియు రాజోలు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు,జనసైనికులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *