చిరు – బాలయ్య – ప్రకాష్ రాజ్ లలో పై చెయ్యి ఎవరిది?
కేసీఆర్ ని మెప్పెంచేది ఎవరు?
మా లో విజయం ఎవరిది?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *