కందుల దుర్గేష్ కి రాజోలులో ఘన స్వాగతం

జోరువానని కూడా లెక్కచేయకుండా కందుల దుర్గేష్ కి కార్ ర్యాలీతో రాజోలు జనసైనికుల స్వాగతం తూర్పుగోదావరి జిల్లా జనసేన అధ్యక్షుడు కందుల దుర్గేష్ కి రాజోలులో ఘన…

రాజోలు, అంతర్వేది ఆలయంలో కందుల దుర్గేష్

తూర్పు గోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అద్యక్షులుగా శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారు నియమితులైన సందర్భంగా తొలి పర్యటన లో భాగంగా రాజోలు, అంతర్వేది జనసైనికుల ఆద్వర్యంలో…