మార్పు మొదలైంది.. బడుగు బలహీన వర్గాలకి జనసేననే భరోసా.. గ్రామ గ్రామాన పార్టీని బలపరుద్ధాం..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *